Photo Gallery No.15

November 20, 2005 in Komazawa, Tokyo
Photos by Eriko Goto


<Men's 2nd Division>

* Tokyo Handball Club vs Hokuriku Electric Power

HC Tokyo No.12 Udagawa HC Tokyo No.14 Kimura HC Tokyo No.17 Goshima HC Tokyo No.24 Grimstad
HC Tokyo
No.12
Tatsuya Udagawa
HC Tokyo
No.14
Yusuke Kimura
HC Tokyo
No.17
Hirotaka Goshima
HC Tokyo
No.24
Oystein Grimstad

 

Hokuriku Electric Power No.3 Kanda Hokuriku Electric Power No.5 Sakurai Hokuriku Electric Power No.7 Takada Hokuriku Electric Power No.8 Kitamura
Hokuriku Electric Power
No.3
Tomokazu Kanda
Hokuriku Electric Power
No.5
Wataru Sakurai
Hokuriku Electric Power
No.7
Tetsushi Takada
Hokuriku Electric Power
No.8
Nobuhiro Kitamura

 

<Referee>

Referee Mr. Kuroki Referee Mr. Kuroki
Mr. Kuroki Mr. Kuroki

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]