Photo Gallery No.7

October 21, 2007 in Nagoya, Aichi
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>

* Toyota Motor Corporation vs Wakunaga Pharmaceutical

< Toyota Motor Corporation >

Toyota Motor Corporation No.16 Inamoto Toyota Motor Corporation No.4 Iwata Toyota Motor Corporation No.8 Kurisaki Toyota Motor Corporation No.10 Tawata
No.16
Keisuke Inamoto
No.4
Keisuke Iwata
No.8
Junichi Kurisaki
No.10
Yusuke Tawata

Toyota Motor Corporation No.13 Sawada Toyota Motor Corporation No.17 Mitsumasu Toyota Motor Corporation No.19 Fukuda Toyota Motor Corporation No.20 Yamaguchi
No.13
Yoshikuni Sawada
No.17
Yuya Mitsumasu
No.19
Takuma Fukuda
No.20
Yasuhiro Yamaguchi

 

< Wakunaga Pharmaceutical >

Wakunaga Pharmaceutical No.1 Shimizu Wakunaga Pharmaceutical No.3 Shimokawa Wakunaga Pharmaceutical No.6 Yamanaka Wakunaga Pharmaceutical No.7 Fukuda Wakunaga Pharmaceutical No.8 Yoshida Wakunaga Pharmaceutical No.11 Higashi
No.1
Takayuki Shimizu
No.3
Masayoshi Shimokawa
No.6
Motoi Yamanaka
No.7
Taiki Fukuda
No.8
Naohiro Yoshida
No.11
Norikazu Higashi

Wakunaga Pharmaceutical No.12 Tsubone Wakunaga Pharmaceutical No.14 Muto Wakunaga Pharmaceutical No.15 Imai Wakunaga Pharmaceutical No.18 Watanabe Wakunaga Pharmaceutical No.19 Yamaguchi Wakunaga Pharmaceutical No.23 Higashinagahama
No.12
Toshihiro Tsubone
No.14
Takeshi Muto
No.15
Akihito Imai
No.18
Masaki Watanabe
No.19
Osamu Yamaguchi
No.23
Shusaku Higashinagahama

 

* Daido Steel vs Honda

< Daido Steel >

Daido Steel No.4 Suematsu Daido Steel No.9 Takeda Daido Steel No.10 Kisikawa Daido Steel No.12 Takagi Daido Steel No.17 Yamamoto Daido Steel No.20 Baek
No.4
Makoto Suematsu
No.9
Toru Takeda
No.10
Hidenori Kisikawa
No.12
Takashi Takagi
No.17
Takuo Yamamoto
No.20
Baek Won-Chul

 

< Honda >

Honda No.2 Nakatani Honda No.3 Tsurumi Honda No.6 Takeda Honda No.7 Yokochi Honda No.8 Ito
No.2
Tetsuya Nakatani
No.3
Taku Tsurumi
No.6
Hiroaki Takeda
No.7
Kosuke Yokochi
No.8
Seishiro Ito

Honda No.10 Aoyama Honda No.11 Taniguchi Honda No.14 Nojima Honda No.21 Shikata
No.10
Tsubasa Aoyama
No.11
Ryo Taniguchi
No.14
Tomotsugu Nojima
No.21
Atsushi Shikata

 

<Referee>

Referee Mr.Yugami Referee Mr.Nakamura Referee Mr.Hamada Referee Mr.Ogasawara
Mr.Yugami Mr.Nakamura Mr.Hamada Mr.Ogasawara

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]