Photo Gallery No.11

October 28, 2007 in Hiroshima, Hiroshima
Photos by Shin Mochizuki


<Men's Division>

* Wakunaga Pharmaceutical vs OSAKI ELECTRIC

< Wakunaga Pharmaceutical >

Wakunaga Pharmaceutical No.3 Shimokawa Wakunaga Pharmaceutical No.6 Yamanaka Wakunaga Pharmaceutical No.11 Higashi Wakunaga Pharmaceutical No.13 Atarashi Wakunaga Pharmaceutical No.12 Tsubone
No.3
Masayoshi Shimokawa
No.6
Motoi Yamanaka
No.11
Norikazu Higashi
No.13
Kenji Atarashi
No.12
Toshihiro Tsubone

Wakunaga Pharmaceutical No.14 Muto Wakunaga Pharmaceutical No.16 Matsumura Wakunaga Pharmaceutical No.17 Furuie Wakunaga Pharmaceutical No.18 Watanabe Wakunaga Pharmaceutical No.23 Higashinagahama
No.14
Takeshi Muto
No.16
Masayuki Matsumura
No.17
Masayuki Furuie
No.18
Masaki Watanabe
No.23
Shusaku Higashinagahama

 

< OSAKI ELECTRIC >

OSAKI ELECTRIC No.1 Urawa OSAKI ELECTRIC No.2 Toyoda OSAKI ELECTRIC No.4 Maeda OSAKI ELECTRIC No.5 Nakagawa OSAKI ELECTRIC No.7 Nagashima OSAKI ELECTRIC No.8 Iwamoto
No.1
Katsuyuki Urawa
No.2
Kenji Toyoda
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima
No.8
Masanori Iwamoto

OSAKI ELECTRIC No.14 Iwanaga OSAKI ELECTRIC No.19 Izuma OSAKI ELECTRIC No.20 Mochizuki OSAKI ELECTRIC No.21 Miyazaki OSAKI ELECTRIC No.12 Hamaguchi
No.14
Sho Iwanaga
No.19
Masakatu Izuma
No.20
Kotaro Mochizuki
No.21
Daisuke Miyazaki
No.12
Yasushi Hamaguchi

 

<Referee>

Referee Mr.Ikebuchi & Mr.Hizaki
Mr.Ikebuchi
Mr.Hizaki

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]