Photo Gallery No.32

March 1, 2008 in Komazawa, Tokyo
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>

* OSAKI ELECTRIC vs Wakunaga Pharmaceutical

< OSAKI ELECTRIC >

OSAKI ELECTRIC No.1 Urawa OSAKI ELECTRIC No.2 Toyoda OSAKI ELECTRIC No.5 Nakagawa OSAKI ELECTRIC No.7 Nagashima OSAKI ELECTRIC No.8 Iwamoto
No.1
Katsuyuki Urawa
No.2
Kenji Toyoda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima
No.8
Masanori Iwamoto

OSAKI ELECTRIC No.10 Ohta OSAKI ELECTRIC No.12 Hamaguchi OSAKI ELECTRIC No.15 Azuma OSAKI ELECTRIC No.19 Izuma OSAKI ELECTRIC No.21 Miyazaki
No.10
Yoshibumi Ohta
No.12
Yasushi Hamaguchi
No.15
Shunsuke Azuma
No.19
Masakatu Izuma
No.21
Daisuke Miyazaki

 

< Wakunaga Pharmaceutical >

Wakunaga Pharmaceutical No.1 Shimizu Wakunaga Pharmaceutical No.3 Shimokawa Wakunaga Pharmaceutical No.6 Yamanaka Wakunaga Pharmaceutical No.11 Higashi Wakunaga Pharmaceutical No.12 Tsubone
No.1
Takayuki Shimizu
No.3
Masayoshi Shimokawa
No.6
Motoi Yamanaka
No.11
Norikazu Higashi
No.12
Toshihiro Tsubone

Wakunaga Pharmaceutical No.13 Atarashi Wakunaga Pharmaceutical No.16 Matsumura Wakunaga Pharmaceutical No.17 Furuie Wakunaga Pharmaceutical No.19 Furuie Wakunaga Pharmaceutical No.23 Higashinagahama
No.13
Kenji Atarashi
No.16
Masayuki Matsumura
No.17
Masayuki Furuie
No.19
Osamu Yamaguchi
No.23
Shusaku Higashinagahama

 

<Referee>

Referee Mr.Nakada Referee Mr.Uemura
Mr.Nakada Mr.Uemura

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]