Photo Gallery No.04

September 13, 2008 in Wako, Saitama
Photos by Yosuke Ishizaka, Ken Abe, Eriko Goto


<Men's Division>

OSAKI ELECTRIC vs RYUKYU CORAZON

<OSAKI ELECTRIC>


OSAKI ELECTRIC No.1 Katsuyuki Urawa OSAKI ELECTRIC No.4 Seiichi Maeda OSAKI ELECTRIC No.5 Yoshio Nakagawa OSAKI ELECTRIC No.7 Hideaki Nagashima OSAKI ELECTRIC No.10 Yoshibumi Ohta OSAKI ELECTRIC No.11 Toshiki Sakai OSAKI ELECTRIC No.14 Sho Iwanaga
No.1
Katsuyuki Urawa
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima
No.10
Yoshibumi Ohta
No.11
Toshiki Sakai
No.14
Sho Iwanaga
OSAKI ELECTRIC No.15 Shunsuke Azuma OSAKI ELECTRIC No.16 Hidehisa Ishihara OSAKI ELECTRIC No.17 Yoshihiko Akiyama OSAKI ELECTRIC No.18 Takeshi Uchida OSAKI ELECTRIC No.19 Masakatsu Izuma OSAKI ELECTRIC No.21 Daisuke Miyazaki
No.15
Shunsuke Azuma
No.16
Hidehisa Ishihara
No.17
Yoshihiko Akiyama
No.18
Takeshi Uchida
No.20
Masakatsu Izuma
No.21
Daisuke Miyazaki

<RYUKYU CORAZON>

RYUKYU CORAZON No.5 Yuuji Murayama RYUKYU CORAZON No.7 Takashi Tanahara RYUKYU CORAZON No.8 Takeshi Okada RYUKYU CORAZON No.16 Takeshi Uchida RYUKYU CORAZON No.17 Yuuya Mizuno RYUKYU CORAZON No.19 Fujimasa Uchiyama RYUKYU CORAZON No.20 Yuuya Taba
No.5
Yuuji Murayama
No.7
Takashi Tanahara
No.8
Takeshi Okada
No.16
Takeshi Uchida
No.17
Yuuya Mizuno
No.19
Fujimasa Uchiyama
No.20
Yuuya Taba
RYUKYU CORAZON No.22 Kouichi Ishida RYUKYU CORAZON No.23 Yuuki Mizuno
No.20
Kouichi Ishida
No.23
Yuuki Mizuno

<Referee>

Referee Ryuji Kuroki Referee Shugo Kuroki
Ryuji Kuroki Shugo Kuroki

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]