Photo Gallery No.16

November 1, 2008 in Kariya, Aichi
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

* OSAKI ELECTRIC vs Honda

<OSAKI ELECTRIC>
 No.1 Katsuyuki Urawa No.4 Seiichi Maeda No.5 Yoshio Nakagawa no.7 Hideaki Nagashima No.10 Yoshibumi Ohta  No.11 Toshiki Sakai
No.1
Katsuyuki Urawa
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima
No.10
Yoshibumi Ohta
No.11
Toshiki Sakai

 No.12 Yasushi Hamaguchi No.14 Sho Iwanaga  No.15 Shunsuke Azuma No.18 Takeshi Uchida No.19 Masakatsu Izuma No.21 Daisuke Miyazaki
No.12
Yasushi Hamaguchi
No.14
Sho Iwanaga
No.15
Shunsuke Azuma
No.18
Takeshi Uchida
No.19
Masakatsu Izuma
No.21
Daisuke Miyazaki

<Honda>
 No.2 Tetsuya Nakatani No.3 Taku Tsurumi No.4 Yoshifumi Yanagimoto No.5 Yutaka Kawase No.6 Hiroaki Takeda
No.2
Tetsuya Nakatani
No.3
Taku Tsurumi
No.4
Yoshifumi Yanagimoto
No.5
Yutaka Kawase
No.6
Hiroaki Takeda

 No.7 Kosuke Yokochi No.14 Tomotsugu Nojima No.16 Yuya Kaneura No.21 Atsushi Shikata
No.7
Kosuke Yokochi
No.14
Tomotsugu Nojima
No.16
Yuya Kaneura
No.21
Atsushi Shikata

<Referee>

Referee Hirokazu Hamada Referee Hisao Ogasawara
Hirokazu Hamada Hisao Ogasawara

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]