Photo Gallery No.17

November 1, 2008 in Kariya, Aichi
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

* Toyota Auto Body vs Toyota Boshoku Kyushu

<Toyota Auto Body>

 No.1 Kunihiro Kinoshita No.2 Suguru Tanaka No.5 Kairi Kouchi No.7 Hiroaki Nomura No.8 Satoshi Fujita
No.1
Kunihiro Kinoshita
No.2
Suguru Tanaka
No.5
Kairi Kouchi
No.7
Hiroaki Nomura
No.8
Satoshi Fujita
 No.12 Ryutarou Tahira No.15 Daisuke Tsurutani No.18 Hiroaki Sakimae  No.19 Atsushi Mekaru No.20 Tetsuya Kadoyama
No.12
Ryutarou Tahira
No.15
Daisuke Tsurutani
No.18
Hiroaki Sakimae
No.19
Atsushi Mekaru
No.20
Tetsuya Kadoyama

<Toyota Boshoku Kyushu>

 No.1 Masataka Matsuno No.2 Yoshiyuki Nakahata No.4 Naoki Murakami No.6 Hideyuki Murakami No.7 Oh Sang-Min No.9 Yuki Tsuruda
No.1
Masataka Matsuno
No.2
Yoshiyuki Nakahata
No.4
Naoki Murakami
No.6
Hideyuki Murakami
No.7
Oh Sang-Min
No.9
Yuki Tsuruda

 No.10 Morihide Kaidou No.11 Akihiro Saka No.12 Kazuhisa Tanikawa No.19 Wataru Suzuki No.20 Takeshi Fujiyama No.21 Hiroto Funaki
No.10
Morihide Kaidou
No.11
Akihiro Saka
No.12
Kazuhisa Tanikawa
No.19
Wataru Suzuki
No.20
Takeshi Fujiyama
No.21
Hiroto Funaki

<Referee>

Referee Kiyoshi Hizaki Referee Tomokazu Ikebuchi
Kiyoshi Hizaki Tomokazu Ikebuchi

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]