Photo Gallery 33

February 1, 2009 in Nagoya, Aichi
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

*Toyota Motor Corporation vs TOYODA GOSEI

<Toyota Motor Corporation >

 No.3 Tomohiro Sakaguchi  No.4 Keisuke Iwata  No.8 Junichi Kurisaki  No.9 Ken Kobayashi  No.10 Yusuke Tawada
No.3
Tomohiro Sakaguchi
No.4
Keisuke Iwata
No.8
Junichi Kurisaki
No.9
Ken Kobayashi
No.10
Yusuke Tawada
No.15 Takumi Deai No.16 Keisuke Inamoto No.17 Yuya Mitsumasu No.20 Yasuhiro Yamaguchi
No.15
Takumi Deai
No.16
Keisuke Inamoto
No.17
Yuya Mitsumasu
No.20
Yasuhiro Yamaguchi

<TOYODA GOSEI>

No.5 Kenji Kuroki No.6 Takaysuki Ohashi No.7 Hidenori Oketani No.11 Keiichi Tokuyama
No.5
Kenji Kuroki
No.6
Takayuki Ohashi
No.7
Hidenori Oketani
No.11
Keiichi Tokuyama
No.13 Akinobu Imamura No.14 Koki Nakamura No.15 Masayuki Yoshinaka No.16 Seiji Toudou No.21 Masuki Hatanaka
No.13
Akinobu Imamura
No.14
Koki Nakamura
No.15
Masayuki Yoshinaka
No.16
Siiji Toudou
No.21
Masuki Hatanaka

<Referee>

Referee  Hideki Aoki Referee Eisuke Negoro
Hedeki Aoki Eisuke Negoro

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]