Photo Gallery No.43

February 28, 2009 in Morioka, Iwate
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

*OSAKI ELECTRIC vs Toyota Auto Body

<OSAKI ELECTRIC>
 No.1 Katsuyuki Urawa  No.3 Kota Ozawa  No.4 Seiichi Maeda  No.5 Yoshio Nakagawa  No.7 Hideaki Nagashima
No.1
Katsuyuki Urawa
No.3
Kota Ozawa
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima

 No.10 Yoshibumi Ohta  No.12 Yasushi Hamaguchi  No.14 Sho Iwanaga  No.15 Shunsuke Azuma
No.10
Yoshibumi Ohta
No.12
Yasushi Hamaguchi
No.14
Sho Iwanaga
No.15
Shunsuke Azuma
 No.18 Takeshi Uchida  No.19 Masakatsu Izuma  No.20 Kotaro Mochizuki  No.21 Daisuke Miyazaki
No.18
Takeshi Uchida
No.19
Masakatsu Izuma
No.20
Kotaro Mochizuki
No.21
Daisuke Miyazaki

<Toyota Auto Body>
Toyota Auto Body No.1 Kunihiro Kinoshita Toyota Auto Body No.2 Suguru Tanaka Toyota Auto Body No.3 Takayuki Ishido Toyota Auto Body No.4 Gou Sasaki Toyota Auto Body No.8 Satoshi Fujita
No.1
Kunihiro Kinoshita
No.2
Suguru Tanaka
No.3
Takayuki Ishido
No.4
Gou Sasaki
No.8
Satoshi Fujita


Toyota Auto Body No.11 Keisuke Kitade Toyota Auto Body No.12 Ryutarou Tahira Toyota Auto Body No.13 Katsutoshi Ozawa Toyota Auto Body No.14 Sei Hasegawa
No.11
Keisuke Kitade
No.12
Ryutarou Tahira
No.13
Katsutoshi Ozawa
No.14
Sei Hasegawa


Toyota Auto Body No.15 Daisuke Tsurutani Toyota Auto Body No.17 Masayuki Kagawa Toyota Auto Body No.19 Atsushi Mekaru Toyota Auto Body No.20 Tetsuya Kadoyama
No.15
Daisuke Tsurutani
No.17
Masayuki Kagawa
No.19
Atsushi Mekaru
No.20
Tetsuya Kadoyama

 

<Referee>

Referee Kazuo Tada Referee Yutaka Nakadate
Kazuo Tada Yutaka Nakadate

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]